Fusienieuws oktober 2016 - uitnodiging ledenvergadering

UITNODIGING ALV AV Parthenon d.d. WOENSDAG 2 november 2016
 
Plaats: kantine van AV Parthenon
Aanvang: 20.00 uur
Onderwerpen:
•    Stemming over de ontbinding van de vereniging i.v.m. de juridische fusie tussen AV Parthenon en DK & AV Hercules
•    Stemming over de definitieve fusie en bijbehorend document.


 
Alle stemgerechtigde leden worden verzocht in te stemmen met de voorgenomen ontbinding van de vereniging.
Een besluit tot ontbinding wordt genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij een onvoldoende aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden (minder dan drie vierde van de leden) wordt terstond een nieuwe algemene ledenvergadering bijeengeroepen.
 
Die zal dan plaatsvinden op 16 november 2016. De ALV van Hercules is ook op die datum gepland. De leden van Hercules zullen alleen stemmen over de definitieve fusie en de daarbij behorende documenten.
Direct na de stemming in beide verenigingen, weten we of de fusie in principe kan doorgaan per 1 januari 2017.
De planning is om in de laatste dagen van december a.s. het fusiecontract te laten passeren bij de notaris.
 
De werkgroepen hebben hun stukken ingediend en de documenten zijn na instemming en bewerking samengevoegd in het fusiebesluitdocument.
Dit document ligt ter inzage in onze kantine en is ook hier beschikbaar.

Namens het bestuur van AV Parthenon,
Jan van Haren
(waarnemend secretaris)
Dordrecht, 19 oktober 2016

Nieuwe naam!!
Met vreugde en blijdschap neemt het bestuur van AV Parthenon het voorstel over van de fusiewerkgroep Nieuwe naam voor de keuze van een nieuwe naam en clubkleur.
•    De naam van de fusievereniging wordt FORTIUS.
•    De clubkleur wordt cyaan (helder blauw).

Verdere planning
De werkgroep gaat nu verder met het ontwerpen van het clublogo en de clubkleding waarbij twee ontwerpers worden betrokken. De werkgroep zal daartoe met een voorstel komen naar het bestuur waarbij indien gewenst de input van clubleden wordt gevraagd.
De verwachting is dat in het laatste kwartaal 2016 het voorstel wordt opgeleverd.

Voor verdere informatie: zie bijlage 5 van het Fusiebesluitdocument op onze website bij Fusie.